fbpx

PRIVACY VERKLARING

Lofzangers gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht (3524TA) aan de Treek 24, hierna te noemen “Lofzangers” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Lofzangers verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Lofzangers u over de manier waarop Lofzangers uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Lofzangers worden aangeboden op lofzangers.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Doel
  1. Lofzangers verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van lofzangers.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Lofzangers gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Lofzangers.
 2. Bestelling
  1. Voor uw bestelling heeft Lofzangers uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Lofzangers verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan de Lofzanger die u geboekt heeft.
 3. Nieuwsbrieven
  1. u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Lofzangers heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Lofzangers samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Lofzangers meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
 4. Fraude
  1. inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten Lofzangers gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Lofzangers uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Lofzangers uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Lofzangers geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een door Lofzangers voor de in deze Privacy Verklaring opgesomdedoeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Lofzangers een overeenkomst heeft geslotenwaarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uwpersoonsgegevens;
  2. Lofzangers op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aanbevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Lofzangers maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passendetechnische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen datonbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik ofde wijziging te voorkomen van de informatie die Lofzangers ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u eenverzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naarinfo@lofzangers.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoorkiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website,omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Lofzangers tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op lofzangers.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Lofzangers

 1. Lofzangers heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Lofzangers verwerkt ten behoeve van lofzangers.nl. Lofzangers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Lofzangers bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan lofzangers.nl, tenzij Lofzangers op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Lofzangers behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via lofzangers.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van lofzangers.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en lofzangers.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 08-06-2021.